Fundacja Q została powołana aktem założycielskim z dnia 8 sierpnia 2017 roku.

STATUT FUNDACJI Q

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Q, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Justynę Bułdys oraz Agnieszkę Wiciak zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08.08.2017 przez notariusza Monikę Kołodzińską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 2, Repertorium A nr 2433/2017.

3. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem ani partią polityczną.

 

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister  do spraw pracy i polityki społecznej.

3. Fundacja może przystępować do różnych organizacji i stowarzyszeń na terenie kraju i poza jego granicami.

4. Fundacja dla celów współpracy i kontaktów z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Fundacja funkcjonuje pod nazwą: Fundacja Q oraz może używać znaku graficznego Fundacji (w tym loga z nazwą Fundacji).

 

Rozdział II. Cele i formy realizacji działań Fundacji

§4

 

Celem Fundacji jest działalność pomocowa, kulturalna i edukacyjna skierowana do społeczeństwa, w szczególności:

A. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i promocji zdrowia, w tym edukacji seksualnej.

B. Edukacja w zakresie różnorodności społecznej.

C. Poprawa dobrostanu psychicznego osób nieheteronormatywnych.

D. Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia osób nieheteronormatywnych.

E. Pomoc osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych.

F. Zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności LGBTQ.

G. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do integracji środowiskowej, także osób starszych i niepełnosprawnych.

H. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

I. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

J. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych.

K. Działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela.

L. Budowanie otwartego społeczeństwa, wolnego od skrajnych postaw ideologicznych.

 

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

A. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, prawnego oraz psychoterapii.

B. Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, spotkań edukacyjnych.

C. Prowadzenie działalności badawczej oraz wydawniczej.

D. Tworzenie materiałów audiowizualnych i gier edukacyjnych.

E. Realizację kampanii społecznych.

F. Prowadzenie interwencji kryzysowej oraz coachingu.

G. Prowadzenie działań w obszarze profilaktyki HIV/AIDS.

H. Prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia.

I. Udzielanie wsparcia osobom nieheteronormatywnym doświadczającym wykluczenia ze względu na bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność lub inne czynniki wykluczające.

J. Organizowanie i wspomaganie różnych form pomocy zmierzających do poprawy warunków życiowych osób w kryzysie, w tym  m.in. tworzenie i prowadzenie placówek realizujących cele Fundacji, takich jak prowadzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych, domów seniora, rotacyjnych mieszkań adaptacyjnych (np. w formie hosteli), innych punktów doraźno - konsultacyjnych

K. Prowadzenie Telefonu Zaufania.

L. Prowadzenie archiwum oraz archiwum historii mówionej.

M. Upowszechnianie wiedzy o historii społeczności nieheteronormatywnej i feminizmu w Polsce i na świecie.

N. Organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu.

O. Prowadzenie biblioteki.

P. Organizowanie wydarzeń integracyjnych dla społeczności nieheteronormatywnej w Polsce.

R. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji celów Fundacji.

S. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi.

 

Rozdział III. Majątek i przychody Fundacji

§6

Na majątek fundacji składać się będzie Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§7

Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,

c) programów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,

d) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

e) zbiórek i imprez publicznych,

f) odsetek i depozytów bankowych,

g) nawiązek sądowych.

§8

 

1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

2. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację co najmniej jednego z celów statutowych Fundacji.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

§9

 

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Fundatorki.

 

Zarząd Fundacji

§10

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorki na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję osoby członkowskiej Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji. W skład Zarządu Fundacji mogą również wchodzić Fundatorki.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorek,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci osoby członkowskiej Zarządu,

d. odwołania na skutek uchwały Fundatorek.

4. Zarząd spotyka się nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

5. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie w przypadku dwóch osób członkowskich, lub zwykłą większością głosów w przypadku, gdy Zarząd składa się z co najmniej trzech osób.

6. O posiedzeniu muszą być powiadomione wszystkie osoby członkowskie Zarządu.

7. Zarząd co roku do dnia 30 marca zobowiązany jest przedłożyć Fundatorkom - Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy, w szczególności:

a. realizacja celów statutowych,

b. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

c. uchwalanie regulaminów,

d. zarządzanie majątkiem Fundacji,

e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

f. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h. udzielanie pełnomocnictw.

 

§12

 

1. Fundatorki mogą  powołać Radę Programową Fundacji, która pełni funkcje doradcze i eksperckie w Fundacji określając jednocześnie skład osobowy i regulamin jej działania.

2. Rada Programowa Fundacji nie posiada funkcji kontrolnych, ani nadzorczych w Fundacji, a jedynie doradza Zarządowi w sprawach związanych z jego bieżącą działalnością.

 

Sposób reprezentacji

§13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Zasady działania Fundatorek

§14

Fundatorki realizując zadania i uprawnienia określone w treści niniejszego Statutu podejmują uchwały jednomyślnie.

 

Rozdział V. Zmiana Statutu

§15

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd po uzyskaniu zgody Fundatorek.

 

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

§16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  - po uzyskaniu zgody Fundatorek.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§17

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły w terminie wyznaczonym przez obowiązujące przepisy.

2. Statut przyjęto uchwałą z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Dane Teleadresowe

Fundacja Q 

ul. Przasnyska 7 lok.144

01-756 Warszawa

tel. 664 429 459

          Social Media